Medezeggenschap

MR: maart 2015
mr 2014-2015.jpg
Medezeggenschapsraad
  (MR)

Een afvaardiging van ouders ( 3) en teamleden( 3) vormt de Medezeggenschapsraad. Deze raad is een overleg- en adviesorgaan waarbinnen het team en de ouders/verzorgers gezamenlijk medezeggenschap hebben over veranderingen en de gang van zaken binnen de school.


Enkele voorbeelden waarbij de school en het bestuur instemming nodig hebben van de MR.

    Alle beleidsplannen.
    Plannen m.b.t. nieuw- of verbouw.
    Vakantierooster.
    Schoolplan.
    Veranderen grondslag of identiteit.

De MR vergadert ongeveer een achttal keer per jaar. Namens het bevoegd gezag is de directeur bij elke vergadering aanwezig. Voor zowel de MR als de GMR vinden verkiezingen plaats indien er een vacature ontstaat. Via het Antonnieuwtje wordt u hiervan op de hoogte gehouden
De MR is de formele overlegpartner voor het bevoegd gezag. Zijn er punten waarvan u denkt, kan dit zomaar? Of hoe zit dit? Waarom gebeurt dit? Vraag het dan aan de MR. In hun eerstvolgende vergadering zullen zij uw vraag/opmerkingen bespreken.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Dat reglement kunt u bij de leden opvragen. Op de website vindt u de namen van de MR-leden en meer informatie. 

 
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Verenigde scholen Alberdingk Thijm. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de mede-zeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van onze stichting: De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en instemming over alle beleidsplannen op stichtingsniveau, als mede de begroting van de gehele stichting. 

Vergadering 1 april 2014

De MR heeft dinsdag 1 april onder andere gesproken over:
- Het schoolprofiel
- De leerling-enquête
- Het concept vakantierooster voor het jaar 2014-2015
- De Bibliotheek Op de Antonius School (BOS)
- Uitslag van de Eind-Cito
Wil je een keer een MR vergadering bijwonen, je bent van harte welkom. Wel van te voren even aanmelden bij Agnes Gootjes.
Heb je interesse in het werk als ouder in de Medezeggenschap Raad, volgend schooljaar komt er wederom een plaats vrij.
Wil je jezelf kandidaat stellen en meedoen aan de verkiezingen voor MR lid voor komend jaar schooljaar, schrijf dan een stukje waarin je met reden omkleed aangeeft waarom jij deze taak wil vervullen naar mr@antonius-kortenhoef.nl  en doe er een foto bij, dan kunnen de stemgerechtigden je herkennen en op de juiste persoon hun stem uitbrengen.   ​