Onze school erkent en herkent de verschillen tussen leerlingen. De verschillen in leermogelijkheden​, sociaal en emotioneel functioneren en de sociaal-culturele achtergrond van onze leerlingen, maken dat leerlingen ​verschillende onderwijsbehoeften hebben. De school streeft ernaar dat de leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde zorg te bieden om daardoor kinderen de gelegenheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.​​​​​​ 

De intern begeleider

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en de ouders bij het zoeken naar de beste begeleidingswijze voor iedere leerling. Voor leerlingen met specifieke behoeftes worden individueel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor dyslectische leerlingen (dyslectie-protocol), leerlingen met motorische problemen (laptops, aangepast meubilair) en aanpassingen voor leerlingen die bijvoorbeeld teveel prikkels ondervinden in hun omgeving. Individuele hulp is vooral binnen en soms ook buiten de groep voor deze leerlingen beschikbaar.

Hulp binnen de groep wordt meestal door de eigen leerkracht gegeven. De hulp buiten de groep kan gegeven worden door leerkrachten, intern begeleider, onderwijsassistenten, stagiaires van ROC, hoge scholen of universiteit gedurende enkele uren per week.

BOUW

Wij streven er naar de leerlingen die het risico lopen op leesproblemen al in groep 2 in beeld te krijgen. Deze leerlingen gaan vanaf april/mei vier keer per week 15 minuten, onder begeleiding van een leerkracht of ouder, werken met het computerprogramma “Bouw”.
Bouw is een door de universiteit van Nijmegen ontwikkelde serie lessen die leerlingen voorbereiden op het lezen in groep 3. Als leerlingen met Bouw gewerkt hebben in groep 2, verloopt de overgang naar het leesonderwijs in groep 3 vaak soepeler.
In groep 3 loopt het programma Bouw door tot alle lessen zijn afgerond. Soms wordt in groep 3 ontdekt dat leerlingen moeite hebben met lezen. Ook dan kan er nog voor gekozen worden om hen met Bouw extra te helpen. Het werken met Bouw loopt gewoonlijk door tot in groep 4. Ouders worden geïnstrueerd over hoe zij thuis aan de slag kunnen gaan met Bouw.

De Leeskliniek

Voor enkele leerlingen biedt het programma ‘Bouw’ nog te weinig ondersteuning. Ondanks de extra hulp die ze al krijgen, blijven de leesresultaten achter. Soms ontstaan leesproblemen ook pas op een later moment. Het leren van letters en het spellend lezen van korte woorden in groep 3 ging goed, maar dan stagneert soms toch de voortgang en ontstaan de leesproblemen.
Voor leerlingen met hardnekkige leesproblemen hebben wij op school een “ leeskliniek”.
Binnen de leeskliniek wordt gerichte hulp geboden. Er wordt gekeken naar wat de leesproblemen zijn en vervolgens wordt er planmatig ingezet op het verhelpen van die problemen. Het verbeteren van de leesmotivatie en het vergroten van het zelfvertrouwen staan bij de leeskliniek hoog in het vaandel.

Als de leerkracht en de intern begeleider menen dat een leerling gebaat kan zijn bij hulp middels de leeskliniek wordt het, in overleg met de ouders, hiervoor aangemeld. De leerling heeft 2 x per week een individueel oefenmoment bij de leeskliniek, daarnaast oefenen ouders thuis met de materialen die worden meegegeven.

Antoniogroep 

Iedere week komen een aantal leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8, die meer uitdaging en verdieping nodig hebben, bij elkaar onder leiding van de leerkracht cognitieve talenten. Na de voorjaarsvakantie maakt groep 8 ruimte voor de leerlingen van groep 3. De leerlingen gaan binnen een aantal thema's de diepte in. Er wordt gewerkt aan doelen, waarbij de creativiteit (zowel met de handen als met het hoofd), de presentatieskills, de zelfstandigheid en het onderling samen werken worden gestimuleerd. Via de Parro worden de ouders van de betreffende leerlingen regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten die zijn uitgevoerd en de doelen die daarmee zijn behaald. De leerlingen ontvangen vanuit de Antoniogroep Pluswerk voor in de eigen klas, zodat zij ook in de klas wat extra uitdaging zullen vinden naast wat de lesstof van de klas al biedt.

Enkele voorbeelden van hulp buiten de groep:​

  • Leeskliniek

  • Werken met "Bouw" startend in groep 2 om leesproblematieken voor te zijn

  • Werken met individuele leerlijn Maatwerk voor Rekenen

  • Werken met Textaid (voor dyslectische leerlingen)

  • De zorgcoördinator die kinderen helpt die problemen hebben  in de thuissituatie of in de onderlinge contacten

  • Advies van externe deskundigen bij LeerlingGebondenbudget

  • Onderzoek en advies van deskundigen binnen onze stichting Alberdingk Thijm Scholen en de Hummelingschool, een school voor speciaal basisonderwijs.