Een afvaardiging van ouders (3) en teamleden (3) vormt de Medezeggenschapsraad. Deze raad is een overleg- en adviesorgaan waarbinnen het team en de ouders/verzorgers gezamenlijk medezeggenschap hebben over veranderingen en de gang van zaken binnen de school. 

Enkele voorbeelden waarbij de school en het bestuur instemming nodig hebben van de MR:

•    Alle beleidsplannen;
•    Plannen m.b.t. nieuw- of verbouw;
•    Vakantierooster;
•    Schoolplan;
•    Veranderen grondslag of identiteit. 

De MR vergadert ongeveer een achttal keer per jaar. Namens het bevoegd gezag is de directeur bij elke vergadering aanwezig. Voor zowel de MR als de GMR vinden verkiezingen plaats indien er een vacature ontstaat. Via het Antonnieuwtje wordt u hiervan op de hoogte gehouden. De MR is de formele overlegpartner voor het bevoegd gezag. Zijn er punten waarvan u denkt, kan dit zomaar? Of hoe zit dit? Waarom gebeurt dit? Vraag het dan aan de MR. In hun eerstvolgende vergadering zullen zij uw vraag/opmerkingen bespreken. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Dat reglement kunt u bij de leden opvragen. Op de website vindt u de namen van de MR-leden en meer informatie.

Wil je een keer een MR vergadering bijwonen, je bent van harte welkom. Wel van te voren even aanmelden bij de voorzitter Afred de Vreeze. Heb je interesse in het werk als ouder in de Medezeggenschap Raad, volgend schooljaar komt er wederom een plaats vrij. Wil je jezelf kandidaat stellen en meedoen aan de verkiezingen voor MR lid voor komend jaar schooljaar, schrijf dan een stukje waarin je met reden omkleed aangeeft waarom jij deze taak wil vervullen naar mr@antonius-kortenhoef.nl  en doe er een foto bij, dan kunnen de stemgerechtigden je herkennen en op de juiste persoon hun stem uitbrengen.

 

​De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.