1. De school

De St. Antoniusschool is een school op katholieke grondslag die al meer dan 100 jaar een duidelijk plek heeft in Kortenhoef/’s-Graveland. Belangrijke kenmerken van onze school zijn de onderlinge sfeer, het Early English, inzet van geavanceerde computertechnologie en aandacht voor een brede ontwikkeling van het kind.

We besteden onder andere aandacht aan muziek, cognitieve talenten, creativiteit en aan het omgaan met verschillen tussen de kinderen door het werken met een weektakensysteem en het geven van instructie op verschillende niveaus. Ook op structuur en duidelijkheid worden accenten gelegd. Speciale aandacht is er op onze school voor lezen. Dat vakgebied is de basis voor al het verdere leren. 

Op de St. Antoniusschool zorgen we voor elkaar. Door in school en in de groep op elkaar te letten en om elkaar te geven zorgen we voor elkaar. Hierdoor voelt een kind zich welkom, veilig en vertrouwd op onze school. 

Op school werken we vanuit de volgende kernwaarden: 

 • Creëren
 • Uniek
 • Nieuwsgierig
 • Saamhorig
 • Trots 

Als leerlingen met deze kernwaarden opgroeien, zijn zij in staat om verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en voor hun omgeving, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan een leefbare, blije wereld. 

Op 1 oktober 2021 telde onze school 235 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Er zijn geen wachtlijsten, omdat we vinden dat ieder kind waarvan de ouder kiest voor de St. Antonius ook een plek op onze school moet krijgen. 

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak 

Directie en team 

Naast de directeur bestaat ons team uit kundige leerkrachten. Naast leerkrachten voor de groep zien we op onze school – soms gecombineerd met lesgevende taken –: 

 • Twee intern begeleiders, die het inhoudelijk onderwijsproces coördineren;
 • Een native speaker, die de leerkachten coacht in het lesgeven in het Engels;
 • Coördinatoren voor persoonsontwikkeling, International Mindedness (Engels), Creatieve Technologie (ICT), What Really Matters (cultuur), cognitieve talenten, taal en rekenen;
 • Een schoolopleider, die de stagiaires, zij-instromers en de praktijkopleiders ondersteunt
 • Een onderwijsassistent die bij het leren ondersteunt in de klas;
 • Een remedial teacher, tevens leesspecialist, die kinderen met lees- en leerproblematieken begeleidt;
 • Een coördinator leerlingzaken die de sociaal emotionele omstandigheden rondom de kinderen goed in de gaten houdt en eventueel actie onderneemt om kinderen verder te helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Een beeldcoach, die leerkrachten en – daar waar nodig – leerlingen aan de hand van videobeelden coacht. Verderop (onder het kopje privacy beleid) kunt u hier meer over lezen.
 • Een vakleerkracht muziek, die alle groepen vanaf groep 1 éen keer per week muziek geeft;
 • Een vakleerkracht gym die alle groepen vanaf groep 1 tweemaal per week gym geeft;
 • En diverse vakleerkrachten die aandacht geven op het gebied van creativiteit, waaronder techniek, handvaardigheid, drama en ICT;
 • Een conciërge;
 • Een administratief medewerkster.

Historie 

De naam Sint Antonius komt van de Heilige Antonius van Padua (1195-1231). Hij was een Franciscaner monnik oorspronkelijk afkomstig uit Lissabon, die vooral in Italië rondtrok om het katholieke geloof te verspreiden. Na zijn dood werd hij vereerd als wonderdoener. Hij is de patroon van de armen en de kinderen. De Antoniusschool startte in januari 1912 met 3 lokalen. Geleidelijk aan groeide de school uit tot een markant gebouw aan de Kerklaan. Op onze site treft u, met dank aan de Historische Kring “In de Gloriosa”, foto’s aan van dit rijke verleden. Sinds 2004 zijn we op de huidige plek aan de Zuidsingel gevestigd. 

2. Onderwijs

We willen de kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. We zijn ons ervan bewust dat we als volwassenen een voorbeeldfunctie hebben in ons gedrag, taalgebruik en de omgang met elkaar en elkaars eigendommen. Wij staan voor duidelijke regels en afspraken. Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarbij speelt u als ouder/verzorger een belangrijke, stimulerende rol. Voor een kind is het goed om te weten dat school en ouders het met elkaar eens zijn over opvoeden en dat er een samenspel is tussen ouders en school. Dat helpt bij een optimale ontwikkeling van de kinderen. Op de Antonius wordt les gegeven in drie niveaus. Kinderen die meer aankunnen hebben behoefte aan minder instructie en krijgen verdiepingsstof, kinderen die moeite hebben krijgen juist extra instructie. Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 3 Leerlingbegeleiding. 

Kwaliteit van ons onderwijs 

We doen er van alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Een goede kwaliteit hangt af van diverse factoren: 

 1. Goed personeel: daar valt of staat het hele onderwijs mee. Aan de leerkrachten vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor dat uw kind goed begeleid wordt en dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. Door overleg, collegiale consultatie en nascholing houden we de kwaliteit van de leerkrachten op een hoog niveau.
 2. Goede facilitering en goede methoden: in onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden en maken we gebruik van up-to-date ICT materialen.
 3. Een goed leerlingvolgsysteem (Parnassys): om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling (en de groep als geheel).
 4. Intern kwaliteitssysteem: we hanteren een intern kwaliteitssysteem met vragenlijsten en audits. Door middel van klassenbezoeken van de directeur wordt gekeken of de afspraken uit de verf komen.
 5. Een goede sfeer: een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen. Hierdoor creëren we mogelijkheden om alles uit het kind te halen wat er in zit. Leerlingen waardeerden de school tijdens het leerlingtevredenheidsonderzoek met een 8,5.
 6. Om 'scherp' te blijven in ons onderwijs houden we regelmatig audits, waarbij leerkrachten en directies van andere scholen op bezoek komen en gesprekken voeren met alle betrokkenen bij de school. Zo krijgen we een goed beeld van onze sterke en verbeterpunten.
 7. De kwaliteit van ons onderwijs wordt mede bepaald door de betrokkenheid van de ouders. We hechten zeer aan goede contacten met ouders. Daar investeren we veel in. We leggen ons oor graag bij hen te luister. In april 2017 werd een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De ouders waardeerden ons met een 8+. 

Onderwijs in groep 1 en 2 

De manier van werken in de groepen 1-2 is verschillend van die van de groepen 3-8 en ook de lokalen zijn anders ingericht. De schooldag begint in de kring. Het kringgesprek is een belangrijk onderdeel in de groepen 1-2. In het kringgesprek kunnen de kinderen hun ervaringen kwijt, leren ze naar elkaar te luisteren en gerichte vragen te stellen. 

Naast het aanleren van regels, begrippen, hoeveelheden, liedjes en versjes wordt ook aandacht besteed aan lichamelijke ontwikkeling, muziek, dramatische expressie, prentenboeken en wordt er thematisch gewerkt. Tevens worden er (kring)spelletjes gedaan en instructie gegeven. Op momenten dat kleuters zelfstandig werken of spelen, heeft de leerkracht de handen vrij voor instructie aan individuele of aan groepjes leerlingen. De lessen in de groepen 1 en 2 stimuleren de lichamelijke, cognitieve, zintuiglijke, sociale, creatieve, muzikale en spraak/taal ontwikkeling. Bovenstaande ontwikkelingsgebieden worden meestal geïntegreerd aangeboden. Een kind dat in de huishoek speelt, is bezig met taal, rekenen en sociale vaardigheden. Een kind dat een lottospel speelt, oefent bijv. de getallen en kleuren. Een schooldag bevat drie onderdelen: kringactiviteiten, werkactiviteiten en bewegingsactiviteiten, die ieder ongeveer een derde deel van de dag vullen. In elke groep 1-2 hangt een groot digibord en zijn er iPads om mee te werken. De iPads vervullen een ondersteunende rol en we waken ervoor dat kinderen er te lang achter zitten. In de groepen 1-2 heeft Engels wekelijks een duidelijke plek. Er worden allerlei activiteiten op speelse wijze in het Engels gedaan. Activiteiten rondom “eten en drinken”, “hoe voel je je?”, “dieren” en “kleuren” zijn thema’s die in het Engels worden aangeboden. Binnen de katholieke identiteit van de school zoeken we aansluiting bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Op deze wijze leren de leerlingen belangrijke normen en waarden die passend zijn bij onze identiteit. Halverwege de ochtend is er ook ruimte om een (gezond) tussendoortje van thuis samen op te eten. 

Onderwijs in groep 3-8 

Vanaf groep 3 verloopt het onderwijs anders dan in de groepen 1-2. In de groepen 4 t/m 8 wordt voor de vakken taal/lezen/rekenen dagelijks ongeveer een uur per vak uitgetrokken. In groep 3 neemt het leren lezen een groot deel van de tijd in beslag. 

De overige tijd wordt besteed aan handvaardigheid, Engels, tekenen, muziek, gymnastiek, drama, wereldverkenning, catechese, schrijven, sociale vaardigheden en verkeer. Vanaf groep 5 komen daar structureel de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) bij. 

De groepen 3-8 krijgen gymles van een vakdocent. Voor muziek komt de vakleerkracht wekelijks in de groepen om samen met de kinderen met muziek aan de slag te gaan. 

De creatieve vakken tekenen, handvaardigheid en dramatische vorming worden door de leerkrachten zelf gegeven. Enkele keren per jaar zijn er optredens (seizoensoptredens en Antonius Got Talent), waarbij de leerlingen hun talenten kunnen tonen op het gebied van kunst. Groep 8 sluit haar basisschooltijd af met een musical. Een aantal keer per jaar wordt in de aula een aantal optredens verzorgd voor en door de kinderen. Jaarlijks gaan alle kinderen naar een voorstelling van een gerenommeerde theatergroep. Verder is er een muziekavond waarop kinderen van onze school samen met ouders of eigen muziekdocenten musiceren. 

Ook voor de groep 3-8 geldt dat er vanuit de katholieke identiteit van de school aandacht wordt besteed aan belangrijke normen en waarden. Tevens wordt er ook in groep 3-8 gebruik gemaakt van de Gelukskoffer voor de sociale-emotionele ontwikkeling. Ook in de groepen 3-8 wordt de Gelukskoffer gecombineerd met de pedagogische leerlijn The Leader in me waar verderop in dit hoofdstuk meer informatie over te vinden is. 

Engels 

In 2013 zijn we in groep 1-2 gestart met Engels. Daarna hebben we dit ieder jaar met een groep uitgebreid. Binnen onze school is een native speaker die het lesgeven in het Engels begeleidt, leerkrachten coacht en meedenkt bij het plannen van lessen. De eigen leerkracht geeft diverse lessen in het Engels en laat ook op andere momenten Engels een rol spelen. Wij hanteren de term “integrated learning”: kinderen maken kennis met Engels d.m.v. luisteren, spreken, zingen, ontdekkend leren en creativiteit. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het aanbieden van vroeg vreemde talenonderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien geeft dat ze een voorsprong in het voortgezet onderwijs. We zien ook dat kinderen op deze leeftijd in korte tijd grote sprongen maken in de Engelse taal. Het bezig zijn met een andere taal voedt het taalgevoel en bevordert ook de eigen moedertaalontwikkeling. 

What really matters 

Creativiteit is essentieel om een duurzame en innovatieve samenleving te creëren. Door kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur wordt het creatieve vermogen van onze leerlingen beter ontwikkeld en komen talenten tot bloei. Daarnaast inspireert en motiveert het de leerlingen, geeft het hen onvergetelijke ervaringen. Dit draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling. 

In januari 2016 zijn we gestart met het geven van wekelijkse muzieklessen door een muziekjuf (conservatorium geschoold). Kinderen kijken ernaar uit, er wordt op een ontspannen wijze gezongen, muziekhistorie komt aan de orde en de kinderen oefenen met allerlei ritmische activiteiten. Muziek vinden we van groot belang voor de totaal ontwikkeling van de kinderen en dat past erg goed bij het nieuwe beleidsterrein van onze stichting: What really matters; onderwijs dat ertoe doet. Muziek maakt blij, ontspant en heeft veel positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het kinderbrein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Als kinderen muziek maken of naar muziek luisteren activeren ze vrijwel elk deel van hun brein en geven ze hun hersenen een intensieve training. Het mooie is dat de onderdelen van de netwerken in de hersenen die nodig zijn voor muziek, ook gebruikt worden voor taal, denken en rekenen. 

Excursies en evenementen 

Naast theoretische lessen en oefenstof is er regelmatig een cultureel evenement of een uitstapje voor de kinderen. Soms passend bij een project, soms passend bij de groep. De activiteiten hebben, behalve de lessen leuker en aantrekkelijker te maken, ook als doel om onze kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Voor een deel worden excursies bekostigd door de Ouderraad. Enkele voorbeelden zijn o.a.: 

 • Groep 8 gaat vier dagen op kamp als afsluiting van hun basisschool.
 • De kinderen van groep 8 voeren voor alle kinderen, hun ouders en genodigden de eindmusical op.
 • Groep 8 bezoekt scholen voor VO.
 • Groep 7 legt een theoretisch en praktisch verkeersexamen af.
 • Groep 7 gaat een dag zeilen.
 • Groep 7 bezoekt Putten en kamp Amersfoort.
 • Groep 7 bezoekt de Antoniuskerk om de kruiswegstaties te bezichtigen.
 • Groep 6 bezoekt het geologisch museum Hofland te Laren.
 • Alle groepen bezoeken twee keer per jaar het Buitenhuis en Techspace.
 • De groepen 1-5 bezoeken een boerderij, Natuurmonumenten etc.
 • De groepen 1-6 brengen een bezoek aan de speeltuin 'De Eekhoorn'. 
 • De groepen 1-7 gaan aan het begin van het jaar op schoolreis. 

U wordt over alle evenementen tijdig geïnformeerd via de Parro app, een speciale app voor het basisonderwijs. Regelmatig zal een beroep op ouders gedaan worden voor vervoer per auto, meefietsen met de groep, meewandelen, of andere ondersteunende activiteiten. 

ICT 

ICT is belangrijk als ondersteuning van onze lessen. We hebben dankzij het bestuur van de AT scholen, waar onze school onder valt, de beschikking over up-to-date ICT materiaal. Binnen onze school is een volledig dekkend draadloos netwerk actief. Kinderen werken zeer regelmatig met de computer en leren de mogelijkheden kennen. Dat is nodig in een wereld waarin steeds meer zaken digitaal gaan. 

De groepen 1 en 2 hebben de beschikking over een aantal iPads. Voor alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 beschikken we over een chromebook, zodat leerlingen een deel van de leerstof digitaal kunnen verwerken. In elk lokaal hangt een digibord. 

Bij rekenen en spelling wordt, in de groepen 1-8, bij de verwerking van de stof gebruik gemaakt van Gynzy. Dit in combinatie met de methodes die voor deze vakken in de klas worden gebruikt. Gynzy is een online, adaptief leerplatform. Dit wil zeggen dat de kinderen werken aan opgaven aangepast aan hun niveau, waarbij de leerkracht de regie houdt via het overzicht in Gynzy. Daarnaast wordt gewerkt met diverse digitale programma’s die aansluiten bij de methodes die in de klas worden gebruikt. Voor de bovenbouw hebben we een leerlijn Word, Excel, Powerpoint en Mediawijsheid. 

We waken ervoor dat kinderen niet alleen maar achter een scherm zitten en zorgen voor een maximum aan de ‘schermtijd’ en een goede afwisseling in activiteiten. Onze school heeft een ICT-coördinator die een belangrijke rol speelt bij de ontwikkelingen op ICT gebied. Deze coördinator ondersteunt de leerkrachten bij het gebruik van de verschillende devices binnen de school. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar mogelijk ingepast in ons onderwijs. 

Persoonsontwikkeling 

97% van de ouders geeft aan dat de kinderen met plezier naar de Antoniusschool gaan. Dit vinden we erg belangrijk. We zijn er voor elkaar, we nemen kinderen serieus en wederzijds gaan we respectvol met elkaar om. 

Op de St. Antoniusschool helpen we de kinderen met het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. We leren ze effectief communiceren, beter samen te werken met anderen en zelfredzaam en ondernemend te zijn. Om dit op een gestructureerde en speelse manier te bereiken zetten we de pedagogische leerlijn The Leader in Me in. Deze leerlijn is gebaseerd op 'The 7 habits of highly effective people' van Steven Covey. Hij schreef het meest bekroonde leiderschapsboek ooit. De kern van het boek is dat effectieve mensen 7 gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf kan ontwikkelen. De gewoonten zijn zo universeel, dat ze passen bij elke leeftijd, elke school en in elke cultuur. Het is zo simpel, effectief en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”, zowel op niveau van volwassenen, als ook, op speelser niveau van kinderen. 

Deze leerlijn sluit naadloos aan bij onze visie van onze school waar saamhorigheid en oog voor elk uniek kind een groot goed is. Ten eerste omdat het een holistische, schoolbrede ervaring biedt voor personeel, leerlingen en ouders. Daarnaast gaat The Leader in Me uit van het krachtige paradigma; ieder kind is uniek en heeft unieke kwaliteiten. 

Op www.theleaderinme.org vindt u meer informatie of op www.Leraar24.nl

3. Begeleiding

Door observeren, toetsen, gesprekken met leerlingen en ouders en het verzamelen van gegevens uit diverse door leerlingen gemaakte oefeningen wordt door de groepsleerkrachten een overzicht gemaakt van de ontwikkeling en vorderingen van elk kind. Deze informatie wordt twee keer per jaar met de interne begeleider besproken en er wordt bekeken waar eventueel meer begeleiding nodig is. Twee keer per schooljaar nemen we in de groepen 3-8 leerlingvolgsysteemtoetsen af (onder andere van CITO) met betrekking tot begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, technisch lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling en vanaf groep 5 voor studievaardigheden. Indien nodig, met name bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nemen we extra toetsen af. Na elke 3 of 4 weken vindt er in elk vakgebied ook een evaluatie(toets) plaats. Zo krijgt de leerkracht een beeld van de onderwijsbehoeften van de kinderen. De een heeft weinig instructie nodig de ander wat meer. Ook verwerking vindt op een aantal niveaus plaats. Zo ontstaan er niveaugroepen in de groep, die voor elk vakgebied weer anders van samenstelling zijn. Via groepshandelingsplannen wordt daar gestructureerd aandacht aan besteed. Een enkele keer zal ook de RT-er een rol vervullen binnen of buiten de groep. Binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers werkzaam, dat ons ondersteunt en eventueel allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen. De leerkracht is degene die dit alles – ondersteund door de IB-er – coördineert en hiervoor ook het eerste aanspreekpunt is. 

Via de gemeente kunnen kinderen met aantoonbare ernstige enkelvoudige dyslexie in aanmerking komen voor vergoede zorg. Dit houdt in een traject van een 30 tal lessen om de kinderen te ondersteunen in hun leesontwikkeling. Het kan soms zo geregeld worden dat deze – door de gemeente betaalde-ondersteuning op school plaatsvindt door een externe deskundige. Dit is wel een uitzondering. Voor andere privé ondersteuningen is helaas geen ruimte binnen onze school. 

De interne begeleider (IB) 

Onze interne begeleidster bewaakt het leerlingvolgsysteem en bekijkt analyses van de afgenomen toetsen. Ze geeft adviezen ter verbetering, helpt leerkrachten bij het interpreteren van de toetsen, voert indien nodig aanvullend onderzoek of observatie uit, voert (alleen of samen met de leerkracht) gesprekken met ouders van leerlingen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, heeft contacten met o.a. GGD en logopedist. De interne begeleidster helpt bij het opstellen en uitvoeren van lesprogramma’s voor leerlingen die extra of andere onderwijsbehoeften hebben en denkt samen met de coördinator cognitieve talenten mee over het aanbieden van extra uitdagende activiteiten voor meer getalenteerde leerlingen en initieert en stuurt in samenwerking met de directeur nieuwe ontwikkelingen aan. 
Kortom: de interne begeleidster bewaakt mede en geeft gestalte aan het onderwijsbeleid van de school. 

Leeskliniek 

Op onze school is een (officiële) leeskliniek gevestigd. Deze leeskliniek staat onder leiding van onze leescoördinator. Zij behandelt kinderen die na onderzoek zijn geïndiceerd. Door middel van de leeskliniek kunnen kinderen met leesproblemen zich verder en beter ontwikkelen in het technisch lezen. Lezen vinden we van groot belang voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Het is de basis van alle andere vakgebieden. Er wordt dan ook veel aandacht aan het lezen besteed. 

De remedial teacher (RT) 

De meeste hulp in de groep wordt door groepsleerkrachten gegeven. Het kan soms nodig zijn om kinderen die meer nodig hebben, hulp op maat te geven door onze remedial teacher. De leerkracht vraagt via de IB-er remedial teaching aan voor een kind dat extra aandacht, instructie of zorg nodig heeft. De remedial teacher is tevens de leeskliniekcoördinator, die specifiek met kinderen aan de slag gaat die problemen ondervinden bij het leesonderwijs. Ook is er 2 dagen per week een onderwijsassistent op school die (groepjes) kinderen begeleidt. 

Zorgcoördinator 

De zorgcoördinator is mede belast met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Mochten er vanuit de thuissituatie en/of op school (negatieve signalen) zijn t.a.v. het sociaal emotioneel welbevinden van een kind dan wordt de coördinator ingeschakeld. Door observaties, gesprekken met leerlingen en ouders probeert zij met hulp van de leerkracht en IB-er te werken aan oplossingen. 

Enkele voorbeelden: 

 • Kinderen die moeilijk of op een verkeerde manier contact maken met andere kinderen.
 • Kinderen die behoefte hebben aan een uitlaatklep bij scheiding van ouders.
 • Kinderen die na een nare ervaring thuis of op school angstig zijn of moeite hebben met de concentratie enz.
 • Groepen waar de chemie in de groep wat extra ondersteuning verdient. 

De interne begeleider en/of de directeur coördineert deze hulp. De coördinator leerlingzaken is een halve dag per week op school. 

Rapportage 

De groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. Groep 2 krijgt aan het einde van groep 2 een rapport. Een aantal keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor de voortgangsgesprekken. Met de ouders wordt dan de ontwikkeling van het kind besproken. Dat zijn dan niet alleen de leerresultaten van het kind, maar ook de persoonsontwikkeling. U krijgt vanaf groep 3 ook een grafiek met daarop de behaalde resultaten van de Cito-toetsen te zien. Lukt het niet om de van belang zijnde zaken binnen de 10 minuten te bespreken, dan wordt er altijd een vervolgafspraak gemaakt. 

Op de activiteitenkalender staat wanneer de voortgangsgesprekken plaatsvinden. Tussentijds kunt u natuurlijk ook altijd in gesprek gaan met de leerkracht. In verband met vergaderingen of andere afspraken van de leerkracht is het raadzaam om hiervoor een afspraak te maken. De leerkrachten zijn tussen 08:00 en 15:15 uur niet bereikbaar, mits het dringend is. Zij zijn in dan les aan het geven of zijn in collegiaal overleg. Vanaf halverwege groep 1 vindt een aantal voortgangsgesprekken plaats met kinderen erbij. Als kinderen zich betrokken en medeverantwoordelijk voor hun leerproces gaan voelen dan ligt daar een prima voedingsbodem voor een optimale ontwikkeling. 

Los van alle bovengenoemde formele contacten, hechten we ook aan de informele contacten met ouders. Samen met de ouders voelen we ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Meer getalenteerde leerlingen 

Leerlingen die meer kunnen dan het gebruikelijke lessenpakket biedt, wordt de mogelijkheid geboden om zich meer te verdiepen. In principe kiezen we voor verdieping in plaats van versnelling (zoals een groep overslaan bijv.). 

Mede vanwege de sociale contacten en ontwikkeling is het vaak beter voor een leerling om bij zijn/haar leeftijdgenootjes te blijven. In al onze methodes komen meer getalenteerde kinderen door het aanbod echt aan hun trekken. Daarbij is op onze school ook een plus groep: De Antoniogroep. Deze groep leerlingen komt wekelijks bijeen om onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht te werken aan een project. 
Het op niveau erover praten en er samen aan werken, werkt heel stimulerend voor deze groep kinderen. Er wordt gewerkt met materiaal dat juist deze leerlingen uitdaagt. 

Verder is er binnen onze stichting een lessenserie Leren Programmeren voor een groep leerlingen van de Alberdingk Thijm Scholen die eens in de 2 weken bij elkaar komt. Dat is uitermate geschikt voor leerlingen die meer en breed getalenteerd zijn. Zij maken kennis met de wereld achter de technologie, die we elke dag gebruiken. 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs 

We bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op de stap naar het V.O. Deze voorbereidingen beginnen al in groep 6 met twee keer per week huiswerk, het fietsen naar excursies e.d. 

Dit wordt steeds verder uitgebouwd. In groep 8 hebben de kinderen elke dag een huiswerkopdracht, worden er scholen voor V.O. bezocht e.d. 

In groep 8 bieden we het programma: ”Ik leer leren” aan. 

Voor leren op school moet een kind leren op een doeltreffende manier zijn geheugen te gebruiken. Ook moet het handige manieren van leren leren, de zogenaamde leerstrategiën. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer er ook een beroep wordt gedaan op het vermogen tot plannen en organiseren. En wellicht het belangrijkste: een kind moet vrij zijn van blokkades en belemmeringen die het leren beperken. 

Bij “Ik leer leren” hanteren we de volgende doelen: 

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten.
 • Omgaan met concentratieproblemen.
 • Omgaan met faalangst.
 • Omgaan met motivatie.
 • Aanleren van helpende leer strategieën.
 • Leren van een goede leerorganisatie.
 • Inzicht in eigen leermogelijkheden.
 • Leren van elkaar. 

Adviezen en plaatsing in het Voortgezet Onderwijs 

Na groep 8 gaan de kinderen naar het VO (Voortgezet Onderwijs). Wij proberen de kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. De procedure is als volgt: In september krijgen de leerlingen en hun ouders een voorlopig advies voor het schooltype tijdens de ouder-kindgesprekken. 

In het najaar is er een “meet en great” avond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Op deze avond krijgen zij informatie over de keuzemogelijkheden na groep 8, de aanmeldprocedure en de verschillende scholen voor VO van Alberdingk Thijm. 

In november ontvangen de leerlingen van groep 8 een online scholengids van de regio met daarin alle scholen voor voortgezet onderwijs en een overzicht van de open dagen en informatieavonden van deze scholen. 

Voor 1 maart wordt het definitieve schooladvies opgesteld voor het geschikte type vervolgonderwijs door groepsleerkrachten van de groepen 6, 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. In april wordt de eindtoets bij de 8ste groepers afgenomen. Wij gebruiken de ROUTE 8 eindtoets. 

De uitslag van deze eindtoets is niet meer bepalend voor het advies voor het type voortgezet onderwijs. Indien nodig kan de uitslag van de toets leiden tot een heroverweging van het brugklasplaatsingsadvies. Met de uitslag van de eindtoets kunnen we ons onderwijsresultaat wel vergelijken met andere scholen in Nederland. Onze gemiddelde schoolscore bij de Route 8-toets was in 2021: 203,7. Jaarlijks gaan we met groep 8 ook op bezoek bij diverse scholen voor voortgezet onderwijs. 

De adviezen van de laatste drie jaren zien er als volgt uit: 

   VWO  HAVO MAVO  VMBO (K/B)  Totaal
 2019  6  11 2  4  23
 2020  20  10 11  5  46
 2021  8  10 4  6  28

Waar gingen/gaan onze leerlingen naar toe? 

   2019  2020  2021
 Alberdingk Thijm College (ATC)  2  12  3
 Alberdingk Thijm Mavo (ATM)  -  2  -
 St. Aloysius College  1  1  -
 De Brink  1  2  8
 Comenius College  5  9  1
 Gemeentelijk Gymnasium  -  2  4
 Hilfertsheem College  3  5  1
 International School Hilversum  1  1  -
 Savornin Lohman  -  1  1
 Laar & Berg  -  -  2
 Willem de Zwijger  1  -
 Totaal  24  46  28
4. Praktische zaken van A-Z

Aanmelding en toelating leerlingen 

In onze schoolgids en op onze website wordt veel informatie verstrekt. Maar het mooiste is het als u zelf kunt ervaren hoe ons onderwijs gegeven wordt. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om via een bezoek aan onze school kennis te komen maken de St. Antonius. Middels het kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding in de school hopen we dat u een beeld krijgt van de sfeer, de manier van werken en de mogelijkheden en hopelijk ontdekt u waarom we zo trots zijn op onze school. Bel gerust de directeur (Carole van Zuilen) voor een afspraak: 035 - 65 61 067. De open dag in maart is natuurlijk ook altijd een mogelijkheid om onze school te bezoeken. 

Vierjarigen mogen vanaf hun 4e verjaardag naar school. Een leerling mag vanaf 3 jaar en 10 maanden vijf dagdelen op school komen wennen. Afspraken over wendagen en eerste schooldag worden gemaakt met de leerkracht die minimaal een maand voorafgaand aan de 4e verjaardag van het kind contact opneemt met de ouders. Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u ook een invulformulier thuis waarop u middels vragen de ontwikkeling van uw kind kunt aangeven. De groepsleerkracht van de groep waarin het kind wordt geplaats maakt daarna een afspraak voor een gesprek met de ouders en de wendagen. 

Leerlingen die op onze school komen dienen zindelijk te zijn. Wij beschikken niet over mogelijkheden kinderen structureel te verschonen en om te kleden. Natuurlijk kan het voorkomen dat een jong kind incidenteel “een sanitair ongelukje” heeft. Indien mogelijk verschonen we de leerling dan. Is dit niet mogelijk dan nemen we contact op met de ouders en verzoeken we u het kind op te (laten) halen. 

Afwezigheid leerkrachten 

Leerkrachten kunnen ziek worden. We proberen dan altijd geschikte vervanging te vinden. Vaak zijn dat leerkrachten van onze eigen school die de afwezigheid van de zieke leerkracht opvangen. Het kan ook zo zijn dat het iemand is van de invalpool van onze stichting. Als we geen invaller kunnen vinden is het soms helaas noodzakelijk de leerlingen te verdelen over de andere groepen. 

Activiteiten voor kinderen 

Voor alle groepen wordt er in samenhang met de Koningsspelen, een buiten sport- en/ of activiteitendag georganiseerd. 

 • We doen mee met het schoolvoetbaltoernooi van de KNVB, de avondvierdaagse en andere incidentele sporttoernooien of culturele manifestaties.
 • De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis. Dit wordt betaald uit de ouderbijdrage.
 • De groepen 3-8 schaatsen 1 keer per jaar op de schaatsbaan. 

Binnenkomst 

Groep 1-2
Als de bel gaat mogen ouders iedere morgen mee met hun kind de klas in om samen de dag te starten met een werkje of oefening. Dat zorgt ervoor dat de overgang van huis naar school soepel verloopt. Om ongeveer 8.45 kunnen de ouders dan echt afscheid nemen. Na de meivakantie geldt deze binnenkomst niet meer voor de tweede groepers. 

Groep 3 t/m 8
’s Morgens gaat de bel om 8.25 en kunnen de kinderen naar binnen. Om 8.30 willen we echt met de lessen beginnen. Er zijn verschillende kijkmomenten gedurende het jaar. 

Buitenschoolse opvang 

Binnen onze school is Thuizbij actief als buitenschoolse opvang. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Eric Beemster: 035 - 65 69 785 of mailen naar info@thuizbij.nl 

Een andere buitenschoolse opvang – De Klimboom – biedt ook opvangmogelijkheden voor onze kinderen. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 035-3030965 of mailen naar info@kmnkindenco.nl

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden in de kist bij de hoofdingang bewaard. Eens in de zoveel tijd wordt de inhoud van de kist tentoongesteld en wat over is, wordt in de kledingcontainer gedaan. Gevonden kostbaarheden worden afgegeven bij de directeur. Daar kunnen de eigendommen door de eigenaar worden opgehaald. Tip: Voorzie kostbare zaken en voorwerpen en bepaalde zaken die verwarring kunnen veroorzaken (b.v. laarzen, rollerskates, spijkerjacks) van naam. 

GGD 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke taak bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen. Dat doen zij tijdens de onderzoekmomenten in groep 2 en groep 7 en door deel te nemen aan overleggen op scholen. 

In groep 2 worden de kinderen uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Gekeken wordt naar groei, ontwikkeling en gezondheid. In groep 7 wordt uw kind onderzocht op lichamelijk groei, houding en gezichtsvermogen. Verder staat de gezonde leefstijl centraal. Buiten de school om wordt uw kind uitgenodigd als het negen jaar is voor vaccinaties. Bij vragen en/of problemen kunt u zich in verbinding stellen met de GGD 035 - 692 63 50 of naar de site gaan: www.ggdgooi.nl/mijn-kind. 

Voor het omgaan met besmettelijke ziektes zoals kinkhoest, bof etc. hanteren we het beleid van de GGD/RIVM. U kunt dit vinden op de site van de GGD Gooi en Vechtstreek. De decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 heeft veel consequenties voor gemeenten en daarmee ook voor de Jeugd- GezondheidsZorg in de Regio Gooi en Vechtstreek. Om goed aan te sluiten op deze ontwikkeling is de JGZ meer lokaal georganiseerd en gekoppeld aan de verschillende gemeenten in ons werkgebied. Daarbij vormen de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente een belangrijke schakel in de zorgstructuur tussen uw school en de gemeentelijke toegang. De JGZ is te bereiken via de mail: info@jggv.nl. 

Gymlessen 

De gymlessen in de groepen 3 tot en met 8 worden gegeven in sporthal de Fuik door onze vakdocent. De groepen 1-2 gymmen in de speelzaal en bij mooi weer wordt er buiten gespeeld. Kinderen van groep 3 t/m 8 dragen gymschoenen, een korte broek en shirt of gympakje tijdens de gymlessen. Kinderen van groep 1-2 gymmen binnen in hun ondergoed en op blote voeten. Het is wenselijk geen sieraden te dragen tijdens de gymles en lange haren moeten vast. 

Hoofdluis 

De hoofdluis is al weer jaren een terugkerend ongemak op de Nederlandse scholen. Zoals u weet een vervelend en hardnekkig ‘beestje’ om te bestrijden Na elke vakantie controleren ‘luizenouders’ of dit beestje zich heeft genesteld. Indien dit zo is, wordt u na controle persoonlijk op de hoogte gesteld. Ouders moeten hun kind direct ophalen en behandelen. Ons advies: elke week de haren van uw kind(eren) kammen met de speciale luizenkam. Wij hanteren het beleid van de GGD Zie ook: www.ggdgooi.nl 

Huiswerk 

Wij geven in de groepen 6-7-8 huiswerk om de volgende redenen: 

 • De kinderen leren plannen; een vervolg van de werkvorm ‘zelfstandig werken’, die we in alle groepen hanteren.
 • Huiswerk geeft ruimte om stof die de kinderen gehad hebben, maar waarin ze nog niet (allemaal) vaardig zijn, extra te oefenen.
 • Huiswerk leren maken kan een gemakkelijke overgang naar het voortgezet onderwijs bevorderen. 

Het kan zijn dat hetzelfde werk het ene kind weinig tijd en moeite zal kosten, terwijl het voor een ander kind veel hoofdbrekens en een aanzienlijke aanslag op zijn vrije tijd zal betekenen. Mochten er ouders/verzorgers zijn die ervaren dat het opgegeven huiswerk een te zware belasting vormt voor uw kind, neem dan contact op met de groepsleerkracht. 

 • In groep 6 krijgen de kinderen 2 x per week huiswerk en kunnen daarnaast toetsen thuis geleerd worden.
 • In groep 7 krijgen de kinderen 3x per week huiswerk en kunnen daarnaast toetsen thuis geleerd worden.
 • In groep 8 krijgen de kinderen elke dag huiswerk en kunnen toetsen thuis geleerd worden. 

Daarnaast moeten leerlingen in groep 6 één keer een boekenkring, spreekbeurt en nieuwskring voorbereiden. 
In groep 7 minimaal één keer per jaar een nieuwskring en een spreekbeurt en drie keer per jaar een boekenkring. 
In groep 8 komen daarbij ook werkstukken waaraan thuis en op school gewerkt kan worden. 
In de groepen 3-5 kan het gebeuren dat kinderen thuis wat extra moeten lezen of tafels moeten leren. 

Jarige kinderen 

Bij jarig zijn hoort trakteren. Hopelijk houdt u het verstandig en eenvoudig. Wilt u bij een traktatie voor de klasgenootjes van de jarige even contact opnemen met de groepsleerkracht? Deze kan u informeren of er eventueel kinderen zijn die een dieet volgen of ergens allergisch voor zijn. Een jarige uit de kleuter of onderbouw mag ook de leerkrachten trakteren van de overige kleuter- en onderbouwgroepen. Voor een jarige uit de midden- en bovenbouw geldt dat zij de leerkrachten van de midden- en bovenbouw mogen trakteren. We verzoeken u uitnodigingen voor verjaardagen niet op school uit te delen. 

Medebewoners 

Onze school is onder een appartementencomplex gesitueerd. We gaan in een prettige sfeer om met onze bovenburen en we doen er alles aan om eventuele overlast te voorkomen. 

Milieuzaken 

 • Er staan in de hal bij de voordeur een batterijenbak waar u uw lege batterijen in kwijt kunt en een doos waar u lege cartridges in kunt deponeren.
 • Plastic wordt apart verzameld in de daarvoor bestemde zakken.
 • Groente en fruit verzamelen we in de groene bak.
 • In de blauwe containers op het schoolplein kunt u al uw papier en karton kwijt. De (minimale) opbrengst komt ten goede aan de school.
 • We proberen zo min mogelijk afval te produceren. Houdt u daar rekening mee bij het meegeven van eten en drinken? Het liefst geen weggooiverpakking. Lunchverpakking gaat weer mee naar huis.
 • Binnen onze lessen wordt ook doorlopend aandacht besteed aan een gezond en duurzaam milieu. 

Mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons door de kinderen is tijdens schooluren niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt het toestel even ingenomen. Uitzondering hierop is groep 8 waar ter voorbereiding op de middelbare school tijdens de lessen gebruik wordt gemaakt van de diverse mobieltjes van de kinderen. 

Ontruimingsplan 

In het kader van de Arbo-wet is het onder andere verplicht om op school een calamiteitenplan te hebben: een plan waarin staat wat leerkrachten en leerlingen moeten doen bij een brand of andere ramp. Jaarlijks oefenen we om de school volgens plan zo snel mogelijk te ontruimen. Dit gebeurt volgens een ontruimingsplan, dat met hulp van onze BHV-ers jaarlijks wordt geactualiseerd. 

Parkeren 

Veiligheid voor kinderen is een groot goed. Vandaar het verzoek om de auto te parkeren op het parkeerterrein bij de Fuik. Daar is heel veel ruimte en zorgt voor de minste overlast. Fietsende kinderen kunnen daardoor veiliger op school komen. 

De kiss-and-ride-strook is er niet om de auto te parkeren maar alleen om snel de kinderen uit de auto te laten stappen. Als auto’s geparkeerd blijven staan op de strook levert dat gevaarlijke situaties op omdat andere auto’s deze strook achteruitrijdend moeten verlaten. Bij handhaving door de politie kan de boete oplopen tot € 90,-. 

Pauzehapje en lunch 

Als 10-uurtje eten wij groete of fruit of een gezonde boterham en iets te drinken. De kinderen nemen zelf hun lunch mee. U kunt zelf het beste de hoeveelheid van eten en drinken inschatten. In verband met het afval vragen we u om drinken in bekers mee te geven i.p.v. weggooiverpakking. Afspraak is in ieder geval dat alle lunchverpakkingen weer mee naar huis genomen worden door de kinderen. De melkproducten worden koel bewaard op school. 

Pleinregels 

 • Voor schooltijd en een kwartier na schooltijd mag er, gezien de drukte, niet ge(voet)bald worden. Op andere momenten wordt er gebald met een zachte bal.
 • Na 16.00 uur is het plein voor de naschoolse opvang en verboden voor andere kinderen.
 • Neem s.v.p. geen honden mee op het plein. Sommige kinderen zijn er allergisch voor of gewoon bang.
 • Op de stoep voor de school en op het plein worden fietsen aan de hand meegenomen.
 • Fietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden. 

Scholing 

Regelmatig volgt het team of een deel ervan een nascholingscursus. Deze trainingen sluiten aan op de visie van de school en de behoeften van de leerkrachten. Het opleidingsinstituut van onze stichting, het Alberdink Thijm Institute verzorgt deze trainingen op maat. Daarnaast zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten voorde RT-ers, IB-ers en coördinatoren. 

Schoolfotograaf 

De fotograaf komt jaarlijks individuele- en groepsfoto’s maken. 

Schooltijden 

Groep 1 t/m 4
maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 14.45 uur (continurooster)
woensdags van 8.30 - 12.30 uur 
vrijdags van 8.30 - 12.00 uur 

Groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30 - 14.45 uur (continurooster)
woensdag: 08.30 - 12.30 uur 

Sponsoring 

Onze school mag gesponsord worden. Misschien is het wel een aardig idee voor u of uw bedrijf. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Mogelijk gaat het sponsoren u net iets te ver en wilt u zich beperken tot een schenking. Deze mogelijkheid blijft natuurlijk gewoon bestaan. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de directeur. 

Stagiaires 

De St. Antoniusschool is al jaren een erkende opleidingsschool. Elk jaar ontvangen wij graag studenten om hen een goede opleidingsplek te bieden. Doordat studenten moderne en nieuwe kennis en inzichten de school binnen brengen kan het team nieuwe inzichten verkrijgen of oude inzichten aanpassen wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de school. Op school hebben we een schoolopleider, die de kwaliteit borgt en de studenten en de praktijkopleiders (de leerkrachten die een student begeleiden) ondersteunt en begeleidt. 

Uitgaan 

Na schooltijd wachten de ouders van de groepen 1 en 2 de kinderen op bij het hek waar ze ’s morgens ook naar binnen zijn gegaan. De leerkracht “koppelt” dan het kind aan de ophalende persoon. De naschoolse opvang komt de kinderen van de groepen 1-2 uit de klas ophalen. 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie ma 17-10-2022 t/m vr 21-10-2022
Kerstvakantie vr 23-12-2022 t/m vr 06-01-2023
Voorjaarsvakantie vr 24-02-2023 t/m vr 03-03-2023
Goede Vrijdag vr 07-04-2023
Tweede Paasdag ma 10-04-2023
Meivakantie ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
Hemelvaart do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023
Pinksteren ma 29-05-2023
Zomervakantie vr 21-07-2023 vanaf 12.00 uur t/m vr 01-09-2023
Studiedagen

ma 24-10-2022 (na de herfstvakantie)
wo 25-01-2023 (AT-studiedag)
vr 17-02-2023
do 06-04-2023 (voor Goede Vrijdag/Pasen)
di 30-05-2023 (na Pinksteren)
wo 05-07-2023

Verzuimmelding 

Mocht uw kind ziek zijn en niet naar school kunnen komen, dan willen we dat graag weten. U kunt dit voor 08:00 uur via de Parro doorgeven aan de groepsleerkracht of telefonisch doorgeven (035-6561067). 

Als we niet op de hoogte zijn van het verzuim dan proberen we naar huis te bellen. Dit doen we ook als uw kind tijdens de schooluren ziek is geworden. Zaak is dat u de (06) telefoonnummers doorgeeft waarop u of anderen, die voor het kind zorgen, bereikbaar zijn. 

Soms kan het gebeuren dat een ziekte van uw kind schadelijk/gevaarlijk is voor andere kinderen /volwassenen. Ook al voelt uw kind zich dan goed dan is het soms toch niet raadzaam om uw kind naar school te sturen. Wij moeten dan in bijzondere gevallen in het kader van de veiligheid en gezondheid van ieder de toegang tot de school ontzeggen. Bij het wel of niet toelaten van uw kind tijdens deze ziekte, hanteren we het beleid van de GGD/RIVM. U vindt dit op: www.ggdgooi.nl. 

We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts buiten schooltijd te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind. 

Vieringen 

We vinden het erg belangrijk dat er gezamenlijke vieringen voor de hele school worden georganiseerd. Het geeft een gevoel van saamhorigheid binnen de school. We hebben daar een prachtige aula/speelzaal voor. Door het jaar heen hebben we seizoensafsluitingen, kinderboekenweekviering, projectviering, vieringen rondom de feestdagen etc. 

Zij-instromers 

Leerlingen die van een andere basisschool komen (‘zij-instromers’), worden in overleg met de vorige basisschool in de juiste groep geplaatst. Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Bij het aannemen van zij-instromers kijken we of plaatsing wat betreft grootte en extra zorg in de betreffende groep wel reëel is. 

Kinderen van de groepen 3-8 gaan zelf naar buiten en treffen daar dan eventueel degene die hen komen ophalen. De naschoolse opvang heeft een vast verzamelpunt voor de kinderen van de groepen 3-8 die van de naschoolse opvang gebruikmaken. 

5. De rol van ouders

U kiest voor uw kind(eren) de school die het best past bij de opvattingen en verwachtingen die u van een basisschool heeft en die zo goed mogelijk aansluit bij uw levensovertuiging. 

Samen met ouders/verzorgers willen wij een school zijn waarin veiligheid, jezelf mogen zijn en veel leren in een goede sfeer onder begeleiding van een deskundig team voorop staan. Het team is verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, de begeleiding van de leerlingen en een goed pedagogisch klimaat. Om onze kinderen iets extra’s te bieden ter afwisseling van de lessen en kennis te laten maken met feesten en sporten samen met je klas- of schoolgenootjes helpen ouders ons bij het realiseren hiervan. 

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school zorgt er mede voor dat we uw kind op de juiste manier kunnen begeleiden. Ouders hebben ook belang bij een goede kwaliteit van de lessen, een veilige school en schoolomgeving. Mede daarom zijn diverse oudergroepen heel actief om bovengenoemde zaken uit te voeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: hulp bij lezen, bij creatieve vakken, hulp bij excursies en bij verjaardagen van leerkrachten. 

Als u vragen of opmerkingen heeft t.a.v. de ontwikkeling en begeleiding van uw kind, dan is hiervoor het eerste aanspreekpunt de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit dan kan op aanvraag een gesprek met de leerkracht samen met de met de IB-er of de directeur plaatsvinden. U kunt met de leerkracht altijd even een afspraak maken. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op onze school is een MR actief: een wettelijk verplicht orgaan. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, aanname personeel, schoolgids, vakantierooster, begroting en vele andere zaken die de school aangaan. De namen van de MR-leden vindt u op de website. De MR vergadert een vijftal keer per jaar met de directie en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school en zal actief deelnemen aan het denk- en besluitvormingsproces inzake onderwerpen die met name door directie en bestuur worden aangevoerd. U kunt altijd contact opnemen met de MR via mr@antonius-kortenhoef.nl  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze school valt onder het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen PO. (De AT-scholen). Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van de stichting (zie laatste bladzijde van deze schoolgids). Iedere school vaardigt in principe één ouder en/of één teamlid af. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. 

Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesrecht houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van de AT-scholen over zaken die geregeld moeten worden. 

Ouderraad 

Alle ouders en verzorgers van leerlingen van onze school zijn, tenzij ze kenbaar maken dit niet te willen, automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de vereniging is het ondersteunen van het team bij feestelijke en/of bijzondere activiteiten en het organiseren van de buitenschoolse sporten. Een ander doel is het versterken van de band tussen ouders en team. De ouderraad informeert het team over zaken die bij ouders leven. De ouderraad biedt kinderen de mogelijkheid deel te nemen aan de Avondvierdaagse, excursies, voetbaltoernooi op paaszaterdag en een schaaktoernooi. Deelname vindt plaats indien er voldoende belangstelling is en indien er voldoende begeleiding is. De ouderraad is heel belangrijk bij het organiseren van alle feesten en gebeurtenissen op school. 

Zij denken mee, organiseren en ondersteunen het team bij tal van activiteiten. De ouderraad vergadert een zestal keren per jaar. Bij deze vergadering is altijd een teamlid aanwezig. 

Geldelijke bijdragen van ouders 

Ouderraadsgeld 

In het najaar krijgt u van de ouderraad een verzoek tot betaling van € 65,-. Dit verzoek wordt digitaal verstuurd. Dit is het bedrag per kind voor allerlei activiteiten door het jaar heen. Dit zijn activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Verder worden van dit bedrag het schoolreisje voor de kinderen van groep 1-7 betaald en een bijdrage in de kampkosten voor groep 8. Ook wordt van dit bedrag een aantal excursies van de kinderen betaald. Elk jaar wordt er van uw bijdrage ook een bedrag gereserveerd voor bijzondere activiteiten. Zo zijn de schoolshirts voor alle kinderen aangeschaft en is er een substantiële investering in de schoolbibliotheek gedaan. Ouders van groep 8 krijgen in het voorjaar nog een factuur van de ouderraad voor het schoolkamp. Gemiddeld is dat 100 euro. 

Klassenouder 

De klassenouder fungeert als contactpersoon tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht van een groep. Per groep is er tenminste één klassenouder. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden bij de leerkracht. Deze kiest de klassenouder(s). De klassenouders worden aan de andere ouders/verzorgers bekend gemaakt. De klassen-ouder verleent assistentie bij allerlei feestelijkheden in de groep zoals: het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de verjaardag van de leerkracht. 

Communicatie 

We hechten op onze school erg aan goede communicatie met de ouders en we trachten de ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te bewerkstelligen. Dit doen we door: 

 • Bij aanvang schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een informatiebrief over de groep.
 • Vervolgens vindt de AnTOONstelling plaats. Een informatieve ochtend, waarop ouders over allerlei zaken die de groep betreffen, geïnformeerd worden. Dit wordt uitgevoerd door de leerlingen en de leerkracht. 
 • Voortgangsgesprekken waarin de ouders geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Een aantal van deze gesprekken vindt plaats met de kinderen erbij.
 • Regelmatig berichten via de Parro-app en het Antonieuwtje met alle activiteiten en relevante informatie. Deze brief wordt aan alle ouders via de Parro verstuurd.
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.antonius-kortenhoef.nl
 • Social media waarbij er een kijkje wordt gegeven in de groepen (zoek bij Sint Antoniusschool Kortenhoef).
 • De jaarlijkse schoolgids met allerlei informatie over onze school. Deze is digitaal te vinden op de website.
 • De incidentele contacten, waarbij of de ouder of de leerkracht het initiatief neemt. 
6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl